Husk årsmøte 7. mars

Hinna Friidrett

Det innkalles til årsmøte for 2022-sesongen.

Årsmøtet finner sted i det største møterommet på Klubbhuset  på Hinna tirsdag 7. mars 2023 med start kl kl 1845. Registrering av delegater fra 1830-1840.

Dokumentene til årsmøtet gjøres tilgjengelig på hinnafri.no 1 uke før årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til hinnafri@hotmail.com innen 18. februar 2023 kl 2300.

Forslag må inneholde: Overskrift, presentasjon av saken, forslag til vedtak og hvem som melder saken.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling til årsmøte.

3. Godkjenning av sakliste og forretningsorden.

4. Valg av dirigent(er) for årsmøtet.

5. Valg av sekretær for årsmøtet

6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

7. Behandling av årsmelding 2022, herunder gruppeårsmeldinger.

8. Behandling av regnskap 2022 i revidert stand.

9. Behandle innkomne forslag og saker.

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 og 2024.

11. Vedta idrettslagets budsjett for 2023 og hovedtall for 2024-2025.

12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan *14).

13. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlem(mer)

c) 2 varamedlem(mer)

d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

e) 2 revisorer *is)

f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

Kretsting

Forbundsting

Tillitsmannsmøte i krets

Friidrettsalliansen i Stavanger

g ) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

h) Kontrollutvalg med leder, medlem og 1 varamedlem.

Fra Vedtektene: § 6 Stemmerett og valgbarhet

Punkt 1: For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Adresse: Hinna Friidrett, hinnafri@hotmail.com,  Org. nr. 988 368 652